Kredyty

Tabela oprocentowania

Nazwa
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania w skali roku
Kredyty obrotowe i inwestycyjne na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p.
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p.
Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p.
Kredyt dla JST zmienne zgodnie z warunkami SWZ w wyniku przetargu nieograniczonego
Kredyty przeterminowane i niedopuszczalne saldo debetowe zmienne dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

WIBOR 3M – stawka ustalana jako równowartość ogłoszonego kwotowania z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek; kwartalna częstotliwość zmiany.