Kredyty

Tabela oprocentowania

Nazwa
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania w skali roku
Kredyt obrotowy „NAWOZOWY” dla rolników  stałe 8%
Kredyt obrotowy rolniczy zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p.
Kredyt inwestycyjny rolniczy zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p.
Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji rolnych RIR zmienne WIBOR 3M + marża 4,0 p.p.
Kredyt inwestycyjny pomostowy na finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z PROW zmienne WIBOR 3M + marża 4,0 p.p.
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym rolniczym zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p.
Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do procentowania kredyt udzielany zgodnie z Zasadami udzielania kredytów preferencyjnych określonych Zarządzeniem Prezesa ARMiR
Kredyty przeterminowane i niedopuszczalne saldo debetowe zmienne dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

WIBOR 3M – stawka ustalana jako równowartość ogłoszonego kwotowania z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek; kwartalna częstotliwość zmiany.