Kredyt Płynnościowy 2% jest już w naszej ofercie!

Kredyt Płynnościowy 2% jest już w naszej ofercie!

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

Kredyty udzielane będą w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 tys. zł
 • 50–100 ha – 200 tys. zł
 • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu stosowana jest w całym okresie kredytowania. 

Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego
 • zakup nawozów mineralnych
 • zakup środków ochrony roślin
 • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • zakup pasz objętościowych
 • zakup paliwa rolniczego
 • zakup inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych
 • zakup materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Najważniejsze korzyści

 • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu
 • brak rozliczania wydatkowania
 • możliwość skorzystania do 31.12.2023 r