Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Komunikaty

hide
Bank Spółdzielczy w Glinojecku informuje, iż przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Glinojecku.


Polityka ładu korporacyjnego


Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego


Oświa
dczenie Zarządu Banku


Zapis na wypadek śmierci


 Struktura organizacyjna


Polityka informacyjna


Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

 
Bilans Banku


Rachunek zysków i strat


Zestawienie zmian w kapitale własnym


Rachunek przepływów pieniężnych


Opinia niezależnego biegłego rewidenta


Informacje podlegające ujawnieniu

Współpraca

hide

 

.