Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Komunikaty

hide
Bank Spółdzielczy w Glinojecku informuje, iż przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Glinojecku.


Polityka ładu korporacyjnego


Oświa
dczenie Zarządu Banku


Zapis na wypadek śmierci

 
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

 
Bilans Banku


Rachunek zysków i strat


Zestawienie zmian w kapitale własnym


Rachunek przepływów pieniężnych


Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Współpraca

hide

 

.